niedziela, 15 stycznia 2017

11 BIEG WOŚP „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”

12.00
nad Zalewem


ORGANIZATOR
Organizatorem 11 Biegu WOŚP„Policz się z Cukrzycą” w Rawie Mazowieckiej jest Sztab WOŚP „Rawa i Przyjaciele”

CEL
1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" oraz "Ratujemy i Uczymy Ratować" - programów autorskich Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. nad Zalewem w Rawie Mazowieckiej.
2. Oficjalne otwarcie 11 Biegu WOŚP w Rawie Mazowieckiej odbędzie się o godz. 12.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 13.00.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane nad Zalewem na wysokości hali OSiR..
4. Długość trasy: ok.3, 5 km.
5 . Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu - wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W 11 Biegu WOŚP w Rawie Mazowieckiej mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
2. Każdy uczestnik biorący udział w 11 Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
4. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
5. Wszyscy uczestnicy 11 Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
6. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do 11 Biegu WOŚP będą przyjmowane w biurze zawodów w godzinach 10.00 - 11.30. Biuro zawodów zlokalizowane będzie nad Zalewem na wysokości hali OSiR w Rawie Mazowieckiej..
2. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
- prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego,
- złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów
3. Limit uczestników w 11 Biegu WOŚP wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

NAGRODY 
1. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują pamiątkowe medale.
2. Puchar dla zwycięzcy w biegu głównym w kategorii kobieta i mężczyzna.
3. Puchar dla zwycięzcy biegu głównego w kategorii kobieta powyżej 35 roku życia i mężczyzna powyżej 40 roku życia.
4. Po biegu w ramach nagrody zupa regeneracyjna oraz gorąca herbata.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników 11 Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Zapraszamy :) WOŚP Rawa i Przyjaciele

Źródło: FB
Udostępnij znajomym!
Komentarze